2019 English Newsletters

With 2019 in full swing, Ecsponent has been focused on a range of activities that will support the group’s continued growth and deliver the stable, predictable returns we have become known for. Our success has been built on multiple factors. One is the fact that we are an agile organisation, which means we can take advantage of market opportunities without the restrictions of the red tape most larger organisations have to navigate. A second contributor has been the calibre and experience the board brings to our business. The board is made up of four independent non-executive directors and three executive directors, each with extraordinary skills and experience.

We have announced some changes to the composition of our board committees that will further bolster this critical resource. In this issue of Ecsponews, we look at how these appointments will continue to support the Group’s sustainability, underpin delivery against strategy and uphold the highest levels of governance. We also provide an update on our plans to invest in the development of renewable energy projects in sub-Saharan Africa. These investments are gaining momentum and we continue to see great potential in this sector.

2019 Afrikaanse Nuusbriewe

Met 2019 nou in volle swang, fokus Ecsponent steeds op aktiwiteite wat die groep se groei ondersteun en sal aanhou om die stabiele, voorspelbare groei waarvoor die groep bekend is te bewerkstellig. Ons sukses kan toegeskryf word aan verskeie faktore. Een daarvan is dat ons ‘n beweeglike organisasie is, wat beteken dat ons gebruik kan maak van markgeleenthede sonder die rompslomp wat groter maatskappye gewoonlik moet navigeer. Nog ‘n bydraende faktor is die kaliber en ondervinding van ons direksie. Ons raad bestaan uit vier onafhanklike, nie-uitvoerende direkteure en drie uitvoerende direkteure wat elk uitsonderlike kennis en ondervinding aan die maatskappy bied.

Ons het onlangs aangekondig dat ons veranderinge aangebring het aan die direksie komitees om hierdie kritieke ondersteuningselement verder te verstewig. In hierdie uitgawe van Ecsponuus, vertel ons meer oor hoe hierdie aanstellings sal bydra om die groep se volhoubaarheid te ondersteun, te verseker dat die strategie met oorsig uitgevoer word. Ons gee ook addisionele inligting ten opsigte van die groep se planne om in hernubare energieprojekte te belê in sub-Sahara Afrika. Hierdie beleggings wen momentum en ons sien groot potensiaal in die sektor.

Market crash or business as usual?

South African investors and investment managers are understandably fatigued after another year of volatile market conditions in 2018. Uncertainty has become the norm in both the political and economic spheres. In addition, there are so many different local and international role players that can influence the status quo that few people are able to make absolute predictions for the year.

While uncertainty may be the new norm, we remain positive that these market conditions provide several opportunities for investors. There are also continued signs pointing to positive developments that could result in a new era of economic expansion.

Stort die mark ineen of bied dit nuwe geleenthede?

Dit is verstaanbaar dat Suid-Afrikaanse beleggers en beleggingsbestuurders vuisvoos is na nog ‘n jaar van skommelende marktoestande in 2018. Onsekerheid het die norm geword op beide politieke en ekonomiese gebiede. Daar is ook boonop soveel verskillende plaaslike en internasionale rolspelers wat die status quo kan beïnvloed dat min mense kans sien om klinkklare voorspellings vir die jaar te maak.

Alhoewel onsekerheid die nuwe norm mag wees, bly ons positief dat hierdie marktoestande verskeie geleenthede vir beleggers bied. Daar is ook voortgesette tekens wat dui op positiewe ontwikkelings wat kan lei tot ‘n nuwe era van ekonomiese groei.

2018 English Newsletters

A boost in local confidence. Why local is still lekker

A year ago the leadership of the country and ruling party was not yet in the hands of President Cyril Ramaphosa. Our sovereign debt had been downgraded by two of the top three international credit rating agencies and the full impact of Steinhoff’s fall from grace was not yet clear.

Twelve months on, and it appears that in true South African style, local investors refused to be derailed by world events, economics or politics. Not even the pending legalisation of land expropriation could detract from the growing local investment market. Read more: A boost in local confidence. Why local is still lekker

In this edition of Ecsponews we look at the positive signs of local growth and development and build on the ideas we shared at our recent national roadshow.

If you have missed the roadshow presentations, or want to take a second look, you can download the slides. You can also pre-register to attend our next round of events, which will take place early in March 2019, by emailing investor.relations@ecsponent.com.

Other topics in this issue:

Africa’s demographic dividend is about to pay off: Another topic covered at the roadshow, was the continent’s growing potential due to its youthful population.

Easy alternative to an income-generating investment: Early in December, we announced that the group has published a prospectus in respect of a R10 billion Domestic Medium Term Note Programme (DMTN Programme).

Maximise your tax benefits before the end of the tax year: Every year at around this time – ahead of the end of the tax year in February – we remind investors to think about taking advantage of incentives.

Investment returns. How much do you REALLY earn? Investors often resort to ultra-cautious investment alternatives, such as fixed-rate bank deposits.

2018 Afrikaanse Nuusbriewe

Hupstoot vir vertroue in ons eie land

Skaars ‘n jaar gelede was die leierskap van Suid-Afrika en sy regerende party nog nie in die hande van president Cyril Ramaphosa nie. Ons soewereine skuld is afgegradeer deur twee van die top drie internasionale agentskappe hiervoor, en die gevolge van Steinhoff se ineenstorting was nog nie duidelik nie.

Twaalf maande later blyk dit dat plaaslike beleggers in ware Suid-Afrikaanse styl nie afgeskrik is deur wêreldgebeure, ekonomie of politiek nie. Nie eens die verwagte wettiging van grondonteiening kon afbreuk doen aan die groeiende plaaslike beleggingsmark nie. Lees verder Hupstoot vir vertroue in ons eie land.

In hierdie uitgawe van Ecsponuus ondersoek ons die tekens van groei en vooruitgang in die plaaslike mark, en bou voort op die insigte van ons onlangse landswye beleggersaanbiedinge. Indien jy hierdie geleenthede misgeloop het kan jy die inhoud hier aflaai. Jy kan ook vroegtydig jou plek bespreek by die volgende toer wat vroeg in Maart 2019 plaasvind, deur ‘n epos te stuur aan investor.relations@ecsponent.com.

Ons bespreek ook:

Afrika se demografiese dividend: Die groeipotensiaal van Afrika se jeugdige bevolking is tydens Ecsponent se landwye toer bespreek en het wye belangstelling ontlok.

Nuwe alternatief vir ‘n inkomste-belegging: Vroeg in Desember het Ecsponent die publikasie van sy prospektus aangekondig wat gaan oor ‘n R10 miljard Binnelandse Medium Termyn Nota Program (BMTNP).

Benut belastingvoordele voor die einde van Februarie 2019: Soos elke vorige jaar, herinner ons beleggers weer om betyds voor die einde van die finansiële jaar van Jan Taks se belastingaansporings gebruik te maak.

Beleggingsopbrengste. Hoeveel verdien jy werklik?: Beleggers wat geld verloor het, skakel dikwels oor na ultra-veilige beleggingsopsies, soos bankdeposito’s, maar dit kan hul verdienste erg in die wiele ry.

The indicators pointing to a downturn in the local and global markets are multiplying and, in fact, are indicating that we can expect a crash with more serious consequences than the global financial crisis of ten years ago. While most investors are uneasy with volatility, these cyclical market movements can simply be likened to the ocean’s sea’s tides where the high tide (bull market) is always followed by a low tide (bear market) and in between there are waves (economic developments) which determine the ebb or the flow. The question is how to keep your business and personal financial situation stable and healthy despite the continuous up and down movements?

In this edition of Ecsponews, we consider the potential of a financial crash affecting both South Africa and the world. We also look at how such crises can often create opportunities for investors in the light of Rockefeller’s investment advice. Additionally, we highlight some sectors where we see growth potential, despite market volatility, like renewable energy and artificial intelligence.

Die aanwysers dui op ‘n afswaai in die plaaslike en wêreldmarkte wat drasties toeneem en wat dalk ‘n teken is van ‘n groter wêreldkrisis as tien jaar gelede. Terwyl die meeste beleggers ongemaklik is met wisselvalligheid, kan hierdie sikliese markbewegings vergelyk word met die see se getye waar hoogwater (bulmark) altyd gevolg word deur laagwater (beermark) en tussenin is daar golwe (ekonomiese ontwikkelinge ) wat die eb of die vloei bepaal. Die vraag is hoe om jou besigheids- en persoonlike finansiële situasie stabiel en gesond te hou ten spyte van deurlopende markwisseling?

In hierdie uitgawe van Ecsponuus besin ons oor die potensiële finansiële insinking wat Suid Afrika en die wêreld kan tref. Ons kyk ook na die geleenthede wat sulke soort krisisse vir beleggers bied in die lig van Rockefeller se kommentaar. Verder lig ons sekere sektore uit waar ons verwag om groei te sien, ten spyte van mark gebeure, soos hernubare energie en kunsmatige intelligensie.

The debate about management’s primary responsibility towards shareholders continues in boardrooms, with regulators and in the public domain, asking: How can companies best serve their stakeholders and society?

In the aftermath of recent corporate scandals, this debate is more relevant than ever and this edition of Ecsponews considers the roles and responsibilities of especially listed companies’ stakeholders. In a related issue, we consider the value of guarantees in personal investment planning.

Die debat oor maatskappybestuur se verantwoordelikheid teenoor aandeelhouers gaan in direksies steeds voort, veral na die toetrede van openbare reguleerders. Die vraag word steeds gevra: Hoe kan die maatskappye alle betrokke partye en die samelewing in geheel en ten beste dien?

In die lig van onlangse korporatiewe skandale wat die koerantopskrifte haal, is die vraag oor die rolle en verantwoordelikhede van aan verskillende belangegroepe nou relevant. Daarom kyk ons in hierdie uitgawe van Ecsponuus spesifiek na die kwessie, veral waar dit genoteerde maatskappye raak. Ons ondersoek ook die waarde van kapitaal waarborge in persoonlike beleggingsbeplanning.

President Cyril Ramaphosa’s election had promised to be a watershed moment for South Africa. As we moved into the second quarter, the so-called “Ramaphoria” began to fade and the climate of uncertainty is weighing heavily on investors.

In this edition of Ecsponews we have looked at the promises made by president Ramaphosa at the beginning of the year, to determine how much progress has been made and whether these have benefited the economy. We also address investors’ concerns about the volatility of the rand, and consider the decisions investors make that can either hurt you financially or pave the way to a carefree lifestyle and comfortable retirement.

Die verkiesing van president Cyril Ramaphosa was veronderstel om ‘n waterskeiding te wees wat vir die land hoop bring. Die Ramaphoria van die eerste kwartaal het egter in die tweede kwartaal verdwyn en die klimaat van onsekerheid stem steeds beleggers onrustig.

In hierdie uitgawe van Ecsponuus ondersoek ons tot watter mate president Ramaphosa sy beloftes van vroeër vanjaar nakom en wat dit vir die ekonomie beteken. Ons spreek ook beleggers se kommer oor die rand se wisselvalligheid aan en besin dan oor die besluite wat beleggers finansieel kan knou óf die weg baan tot ‘n sorgvrye lewenstyl en gemaklike aftrede.

Ecsponent Limited has built on its track record of sustained growth by delivering promising interim financial results for the 12-month period ending 31 March 2018. During this time:

 • Total assets increased by 60%
 • Revenue from continuing operations increased by 17.9%
 • Headline earnings per share (HEPS) increased by 787%
 • Share price improved by 260%
 • 30% of the group’s total assets are held outside of the Common Monetary Area, offering significant currency hedging opportunities.

These results are attributable to the successful implementation of the company’s growth strategy and the directors are confident that it will continue to yield positive results in future.

This edition of Ecsponews also considers the effect costs have on ultimate investment performance. While investment costs may seem unimportant, it is important to factor in the fact they compound along with your investment returns. In other words, you don’t just lose the small percentages you pay in costs, you also lose all the growth that money might have had for years into the future.

We also examine the benefits and pitfalls of diversification to optimise investment returns, and provide useful advice for Tax Season 2018.

Die Ecsponent groep het voortgebou op sy geskiedenis van bestendige groei deur belowende finansiële resultate te lewer vir die 12-maande periode tot 31 Maart 2018. Gedurende hierdie periode het:

 • Totale bates met 60% toegeneem
 • Inkomste uit voortgesette bedrywighede met 17.9% toegeneem
 • Wesensverdienste per aandeel (WVPA) met 787% toegeneem
 • Aandeleprys met 260% gegroei
 • 30% van die groep se totale bates buite die gemeenskaplike monetêre gebied gebly wat beduidende valutaverskansingsgeleenthede bied.

Die resultate is toe te skryf aan die suksesvolle implementering van die groep se groeistrategie, en die direksie is positief dat dit sal aanhou om vrugte af te werp in die toekoms.

Hierdie uitgawe van Ecsponuus besin ook oor die impak van koste op beleggingsprestasie. Beleggingskoste kan dalk onbelangrik lyk, maar die bedrae stapel op, tesame met jou beleggingsopbrengste. Met ander woorde, jy verloor nie net die klein persentasies wat jy aan koste betaal nie, jy verloor ook al die toekomstige groei wat die geld oor die jare sou kon hê.

Ons ondersoek ook die voor- en nadele van diversifikasie om beleggingsopbrengste te optimaliseer, en voorsien bruikbare raad oor Belastingseisoen 2018.

Death and taxes may be the only certainties in life, but ironically, humans will try to avoid both at all costs. We often hear about tax-free or other tax-efficient investment options and assume these present profitable opportunities because we want to minimise our tax burden. But are tax-free investments the best choice just because of the tax advantages they offer?

We consider the different tax-efficient investment opportunities available to investors and with tax efficiency in mind, we consider the opportunities available through Section 12J investments.

While it is always advisable to consider the impact of taxation on our investments, investment performance plays a greater role in our wealth management efforts. Hence, we examine whether a global recession may be on the cards in 2019 and the issues that pose the greatest risk to the South African economy.

Finally, we look at the investment opportunities the FinTech sector is offering by creating the innovative, transparent and inexpensive financial services that banks have failed to offer to their customers in the past.

Die gesegde lui dat ons in hierdie lewe net verseker is van dood en belasting maar ironies genoeg is dit juis twee gebeurtenisse wat ons almal wil vermy. Daarom glo ons dikwels dat beleggings wat deels of ten volle van belasting vrygestel is ‘n goeie opsie is, want ons wil almal so min as moontlik belasting betaal. Maar is belastingvrye beleggings die beste keuse bloot omdat hulle belastingvoordele bied?

Ons kyk ​​na die verskillende belastingvriendelike beleggingsgeleenthede wat vir beleggers beskikbaar is en hou veral stil by die geleenthede wat Artikel 12J-beleggings bied.

Alhoewel dit altyd raadsaam is om die impak van belasting op ons beleggings te oorweeg, speel beleggingsprestasie ‘n groter rol in ons beleggingsbestuur. Ons ondersoek dus die moontlikhede dat ‘n wêreldwye resessie in 2019 op ons kan wag en kyk ook na die kwessies wat die grootste risiko vir die Suid-Afrikaanse ekonomie inhou.

Ten slotte kyk ons ​​na die beleggingsgeleenthede wat die FinTech-sektor bied deur innoverende, deursigtige en bekostigbare finansiële dienste te skep wat tradisionele banke tot dusver nie aan hul kliënte kon bied nie.

On 16 February, President Cyril Ramaphosa delivered his maiden state of the nation address, in which he called South Africans to serve – Thuma Mina (Send Me). His pledge to tackle corruption, unemployment and inequality provided hope for many invested in South Africa’s success.

Whether this hope will turn into positive change still remains to be seen but after fewer than 90 days in office, we are already seeing many important milestones being met, putting the country on course to experience the “new dawn”. Among these milestones was the appointment of finance minister Nhlanhla Nene and public enterprises minister Pravin Gordhan. Mineral resources minister Gwede Mantashe is tasked with salvaging the disastrous Mining Charter.

To deal with the crisis at SARS, President Ramaphosa has suspended Tom Moyane and will likely address the rot in the office of the National Protection Agency (NPA) and State Security Agency soon. The president has also taken time to win the hearts of ordinary people as he was snapped walking, shopping and also flying economy class.

In a nutshell, it seems like the president has had a good start. However, the task of restoring the South African economy, ridding it from the clutches of corruption and mismanagement is mammoth. In addition to that, all eyes are on him as he aims to rebuild investor confidence, improve growth and credit ratings.

Op 16 Februarie het President Cyril Ramaphosa sy eerste staatsrede gelewer, waarin hy Suid-Afrikaners geroep het om saam te dien – Thuma Mina (Stuur my). Sy belofte om korrupsie, werkloosheid en ongelykheid aan te pak, het vir verskeie partye met ‘n belang in Suid Afrika, se sukses hoop gegee.

Tyd sal leer of hierdie hoop na konkrete resultate sal lei maar na minder as 90 dae sedert sy aanstelling, is daar reeds verskeie belangrike mylpale bereik wat daarop dui dat ons op koers is om ‘n “nuwe dagbreek” in Suid Afrika te ervaar.

Van hierdie mylpale sluit die aanstellings van minister van finansies, Nhlanhla Nene en minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan in. Gwede Mantashe, minister van minerale hulpbronne, het die opdrag ontvang om die rampspoedige mynbouhandves te red.

In ‘n poging om die krisis by die SAID te beredder, het president Ramaphosa Tom Moyane geskors en sal hy waarskynlik binnekort die Openbare Vervolgingsgesag en die Staatsveiligheidsagentskap aanspreek. Die president het ook tyd afgeknyp om die harte van gewone mense te wen deur afgeneem te word waar hy stap, inkopies doen en in ekonomiese klas vlieg.

In ‘n neutedop wil dit voorkom of die president goed begin het maar die taak om die Suid-Afrikaanse ekonomie te herstel, en dit uit die kloue van korrupsie en wanbestuur te red, is reusagtig. Daarbenewens is alle oë op hom terwyl hy poog om beleggersvertroue te herstel en groei en kredietgraderings te verbeter.

You spend your life working and saving to ensure a comfortable retirement. But while there is a lot of advice to be found about how to save for retirement, do you know what your options are at the point of retirement?

At retirement age, retirement fund member or retirement annuity holder face two common decisions:

 • How much of their retirement savings should be taken as cash, and
 • What type of annuity should be purchased, and from where?

The answers to both questions will depend on each individual’s circumstances. In this month’s edition of Ecsponews, we explain the difference between two important types of annuities relevant to retirement: a life annuity and a living annuity. We also explore the reasons why simplicity is king when it comes to any type of investment. Our philosophy, that your investments should be simple and transparent, is based on the old adage about time value: those who understand it earn it… and those who do not understand it, pay for it.

Jy werk hard en spaar om ‘n gemaklike aftrede te verseker. Maar terwyl daar baie inligting te vinde is oor hoé om vir aftrede te spaar, weet jy wat jou opsies is met aftrede?

Op aftree-ouderdom is daar twee algemene besluite wat lede van uittree-fondse en mense met uittree-annuïteite in die gesig staar:

 1. Hoeveel van hul spaargeld moet as kontant onttrek word, en
 2. Watter tipe annuïteit moet aangekoop word, en van waar?

Die antwoorde op beide vrae sal afhang van elke individu se omstandighede. In hierdie maand se uitgawe van Ecsponews verduidelik ons ​​die verskil tussen twee belangrike tipes annuïteite wat van toepassing is op aftrede: ‘n lewensannuïteit en ‘n lewende annuïteit. Ons ondersoek ook die redes waarom eenvoud koning is wanneer dit by enige tipe belegging kom. Ons filosofie, dat beleggings eenvoudig en deursigtig behoort te wees, is gebaseer op die ou tydwaarde-beginsel: dié wat dit verstaan, verdien dit… en dié wat dit nie verstaan nie, betaal dit.

The election of Cyril Ramaphosa as South Africa’s new president puts an end to an era of uncertainty and brings new hope and confidence for citizens, as well as investors locally and abroad. Recovering from the legacy of the Zuma-era will be no easy task. It will take time, patience and skilful planning from government.

Restoring confidence is critical to stimulate an economy and the 2018 National Budget has underpinned this principle. While our investments may not be directly affected, we will all feel the effects of this Budget in coming months, specifically the increase in the VAT rate and proposed increase in the price of fuel by 52c per litre.

In this edition of Ecsponews, we highlight the elements of the 2018 Budget that will affect investors directly. We also consider the steps investors can take to protect themselves during times of political and/or economic change.

(Download our 2018 Tax guide for individual investors and trusts and remember to file it in your Ecsponent My Financial Life file for easy reference.)

Die verkiesing van Cyril Ramaphosa as Suid-Afrika se nuwe president bring ‘n einde aan ‘n era van onsekerheid en nuwe hoop en vertroue vir landsburgers sowel as beleggers plaaslik en oorsee. Om die droewige nalatenskap van die Zuma-era te herstel sal nie oornag kan gebeur nie maar sal tyd en geduld neem terwyl dit nougesette beplanning van die regering verg.

Die herstel van vertroue is krities om ‘n ekonomie te stimuleer en die 2018 Nasionale Begrotingsrede het dié beginsel onderskraag. Hoewel die begroting nie beleggings wesenlik geraak het nie, sal ons almal die gevolge van hierdie begroting in die komende maande voel. Veral die styging in BTW en voorgestelde styging in die prys van brandstof met 52c per liter.

In hierdie uitgawe van Ecsponuus lig ons die elemente van die Begroting uit wat beleggers direk sal raak. Ons oorweeg ook die stappe wat beleggers kan neem om hulself te beskerm in tye van politieke en/of ekonomiese verandering. (Laai ons 2018 belastinggids vir individuele beleggers en trusts af en onthou om dit in u Ecsponent My finansiële lewe lêer te liasseer vir maklike verwysing.)

The first month of 2018 was anything but dull in terms of developments in the markets, our economy and on the political stage. Markets are still reacting to the Steinhoff-saga and possibly now also Capitec, following the most recent report from Viceroy. Meanwhile, the rand is continuing to strengthen since the election of Cyril Ramaphosa as the new president of the ANC.

That was just the start, as critical events in February will influence the fate of the economy and consumers. Not only will the State of the Nation Address be delivered, but it will be followed by the budget speech, which will influence credit rating agencies’ decisions about our economic future. And we expect significant changes to the country’s leadership…

Aside from political and economic changes, it is clear that Joe Public’s attention is focused more on the realities of job security. These concerns even surpass our constant concerns over the devastating crime that affects all of us. And with an unemployment rate of 27.7%, it is quite understandable.

That is why this edition of Ecsponews focuses on ways in which you can protect yourself against the loss of a salary or fixed income. We also consider the cost of education and give advice to parents about how they can invest in their children’s future by making provision for quality education.

Niemand sal kan sê dat die markte, ekonomie en politiek gedurende die eerste maand van 2018 saai was nie. Die markte beleef die gevolge van die Steinhoff-saga en nou moontlik ook Capitec ná die vrystelling van Viceroy se nuutste verslag. Intussen versterk die rand toenemend sedert Cyril Ramaphosa verkies is tot leier van die ANC.

Dit is maar net die begin, want Februarie is ‘n deurslaggewende maand vir ons ekonomie en verbruikers. Nie net word die staatsrede gelewer nie, maar ‘n begroting volg wat almal in die land gaan raak, aangesien die graderingsagentskappe daarna oor die finale lot van ons ekonomie gaan besluit. En wie weet, dalk is daar ‘n wesenlike verandering in die land se leierskap…

Maar terwyl hierdie politiese en ekonomiese gebeure afspeel, wil dit lyk asof Jan Alleman se bekommernisse meer gefokus is op werksekerheid as enige iets anders. Dit is selfs belangriker as die misdaad wat ons almal raak. Met ‘n werkloosheidsyfer van 27.7%, is dit ten volle te verstane.

Daarom fokus hierdie uitgawe van Ecsponuus op maniere hoe jy jouself kan beskerm teen die verlies van ‘n salaris of vaste inkomste. Ons kyk ook na die koste van onderrig en gee raad oor hoe ouers in hul kinders se toekoms kan belê deur voorsiening te maak vir gehalte onderrig.

After a year of seesawing, South Africans could finally breathe a sigh of relief following the conclusion of the ANC’s 54th elective conference. Whether the outcome will be positive or negative remains to be seen but the psychological waiting game is now something of the past and we can enter the new year with new hope.

2018 looks promising in the face of political changes, which are set to benefit our economy. Reform and a fresh approach should make South Africa more attractive to investors, launching a new era of stability in the country.

That is also our wish for the country and its people, investors and other stakeholders: That 2018 will be a year marked by peace, stability and positive growth. And while we’re focusing on new beginnings, we have included the recipe to becoming a millionaire through investment. There is no better time to start working towards this goal.

Na die wipplank-ryery van die afgelope 12 maande, kon ons ‘n sug van verligting slaak na die onlangse verkiesingskonferensie van die ANC. Of die uitslag positief of negatief is sal net tyd leer, maar die sielkundige afwagting is nou iets van die verlede en ons kan die nuwe jaar met nuwe moed betree.

2018 hou groot belofte in te midde van politieke veranderinge wat hopelik positiewe gevolge vir ons ekonomie sal hê. Dit kan ook net nuwe hervormings en ekonomiese tendense tot gevolg hê wat Suid-Afrika aantrekliker vir beleggers maak; ʼn nuwe era van stabiliteit.

Dit is ook ons wens vir die land en sy mense, beleggers en ander belanghebbendes: Dat 2018 ‘n jaar van vrede, stabiliteit en positiewe groei sal wees. Terwyl ons op nuwe blaadjies fokus, deel ons sommer ook die resep om ‘n miljoenêr te word deur beleggings. Die aanvang van die nuwe jaar is die beste tyd om te begin werk aan daardie doelwit.